Vorig jaar om 11.36 uur, dit jaar om 15.30 uur. Het late tijdstip van de presentatie van de miljoenennota is misschien wel het meest zeggende aspect van dit jaar, de grootste macro economische puzzel van de laatste jaren heeft zijn handtekening ontvangen. Benieuwd hoe die eruit ziet?

Na twee sobere jaren vanwege Corona is er dit jaar weer een Prinsjesdag met een rijtoer, de glazen koets en… voor het eerst prinses Amalia! Prinses Amalia mocht dit jaar voor het eerst de troonrede van haar vader, Koning Willem-Alexander, bijwonen. Deze toespraak was overigens de langste troonrede tot nu toe, en dat had natuurlijk een goede reden. Zo vond ook Minister Kaag, welke sprak van “een van oudsher feestelijke dag vol traditie, maar ook voor veel Nederlanders een minder feestelijke dag”. Ze stelde dan ook dat de Miljoenennota niet alleen gaat over de plannen van 2023, maar dat ook de mensen die nu in nood zijn al steun kunnen verwachten. Wat voor nieuws is er uit het koffertje gekomen?

€17 miljard voor koopkrachtreparatie
Om de meest kwetsbare mensen te beschermen en lagere middeninkomens perspectief te bieden, maakt het kabinet € 17 miljard vrij. Nooit eerder stak de overheid zoveel geld in koopkrachtreparatie voor huishoudens. Daarvan is een kleine € 12 miljard voor incidentele maatregelen in 2023, zoals een voortzetting van de energietoeslag van € 1300 via gemeenten, die zij deels dit jaar al kunnen uitkeren. En daarnaast een verhoging van de zorgtoeslag, verlaging van de energiebelasting (dit wijzigt indien er een prijsplafond komt) en verlaging van de brandstofaccijnzen.

WBSO ongewijzigd
Er worden in 2023 geen grondslagaanpassingen van de WBSO voorgesteld. Ten aanzien van het budget zijn er wel ontwikkelingen: het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt € 1370 miljoen (€ 34 miljoen meer dan voor 2022). Dit bestaat uit het 'vaste' budget voor de WBSO van € 1281 miljoen, de € 27 miljoen die meegenomen is uit 2021 en € 62 miljoen resterend uit een enveloppe als gevolg van onderuitputtingen uit het verleden.

EIA- en MIA-budgetten omhoog
Het kabinet verhoogt het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) structureel met respectievelijk € 100 miljoen en € 50 miljoen per jaar vanaf 2023. Het extra budget is voornamelijk nodig om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijfsmiddelen gestimuleerd kunnen blijven.

SDE++ aangepast
De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt - zoals al eerder aangekondigd - vanaf 2023 aangepast door het plaatsen van zogeheten hekjes. Een hekje zorgt ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen, doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd. Hierbij wordt gewerkt met een budget voor de domeinen waar zich nu knelpunten bevinden: lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen (onder andere groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie). Voor elk van deze domeinen wordt een budget van € 750 miljoen gereserveerd bij een referentie-openstellingsbudget van € 5 miljard. Voor CO2-afvang, -opslag of gebruik (CCS/CCU) en hernieuwbare elektriciteit wordt geen budget gereserveerd.
Daarnaast wordt binnen de hekjes de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2, om meer ruimte te creëren voor technieken met een hogere subsidie-intensiteit (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte).

ISDE-budget omhoog
Om een extra impuls te geven aan isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving, wordt vanuit het Klimaatfonds € 100 miljoen toegevoegd aan het voor 2023 beschikbare budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Nieuwe TSE-openstellingen
In 2023 zijn binnen de regeling Topsector energieprojecten (ook TSE genoemd) nieuwe openstellingen voorzien van de regelingen MOOI, HER+ en DEI+.

VEKI geïntensiveerd
De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (ook VEKI genoemd) wordt in 2023 voortgezet en geïntensiveerd, gevoed met € 28 miljoen extra uit het Klimaatfonds.

Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie voor het eerst open
In 2023 wordt naar verwachting voor het eerst de nieuwe Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie opengesteld, mede ten behoeve van de in het Coalitieakkoord afgesproken maatwerkaanpak voor de 10 tot 20 grootste uitstoters, gevoed met middelen uit het Klimaatfonds.

De Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie is gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen, vaak vanwege het unieke karakter. Projecten die net als bij de SDE++-regeling ook operationele ondersteuning nodig hebben, zoals elektrisch kraken of groene chemie.

Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten 
Vanuit het Klimaatfonds wordt verder € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten. Doel van deze nieuwe regeling - die zich nog in de verkennende fase bevindt - is het stimuleren van de aanleg van warmtenetten in de gebouwde omgeving. Het is de bedoeling dat op grond van de regeling een subsidie (eventueel in combinatie met een lening of garantie) kan worden verstrekt voor de investeringskosten van warmtenetten.

Derde ronde Nationaal Groeifonds
De voorbereiding voor de derde investeringsronde van het Nationaal Groeifonds is gestart en de verwachting is dat nieuwe voorstellen voor de Subsidieregeling Nationaal groeifonds in het eerste kwartaal van 2023 kunnen worden ingediend.

Circulaire economie
De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten – onderdeel van de Subsidieregeling circulaire economie – wordt uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. Daarnaast wordt in 2023 gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.

Openstelling groen-economisch herstel
Eind 2021/begin 2022 zijn de regeling Investeren in groen-economisch herstel en de regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel opengesteld. Vanwege de enorme belangstelling - in het bijzonder voor de investeringsregeling - worden in het najaar van 2022 vergelijkbare regelingen opengesteld onder de geldende POP3+-subsidievoorwaarden. Dit houdt in dat een subsidiepercentage van 40% zal worden toegepast.

Minder budget voor praktijkleren
In 2023 daalt het bedrag dat beschikbaar is voor de Subsidieregeling praktijkleren. De tijdelijke middelen die in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs en de Aanpak Jeugdwerkloosheid in 2021 en 2022 aan de regeling toegevoegd zijn, lopen namelijk af.

Meer weten over wat deze plannen betekenen voor uw onderneming?
Wij denken graag met u mee!

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

Kom in direct contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief