Minister Hoekstra van Financiën heeft tijdens Prinsjesdag 2019 traditiegetrouw de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat verandert er volgend jaar hierdoor voor u als ondernemer?

Algemeen economisch beeld

Net als vorig jaar blijft de Nederlandse economie groeien, wel wordt verwacht dat de economische groei afneemt van 1,8% in 2019 naar 1,5% in 2020. Deze afname kan onder andere verklaard worden door internationale onzekerheden zoals de (chaotische) Brexit, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de olie-aanslagen in Saoedi-Arabië. De werkloosheid blijft nagenoeg gelijk. De koopkracht stijgt gemiddeld met 2,1%, wat flink hoger is dan de stijging van 1,2% die aanvankelijk nog werd verwacht.

Voorgestelde maatregelen

Onderstaand een aantal belangrijke veranderingen voor u als ondernemer, zoals gepresenteerd in de Miljoenennota:

 • De vennootschapsbelasting gaat later en minder omlaag. Bedrijven met winsten boven de € 200.000 betalen volgend jaar daardoor nog steeds 25% belasting in plaats van de eerder beloofde 22,55%. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting wel omlaag, maar minder dan eerder aangegeven.
 • Het tarief van de Innovatiebox gaat in 2021 omhoog van 7% naar 9%.
 • De WBSO kent volgend jaar een aantal wijzigingen. Zo zal het aantal momenten waarop WBSO kan worden aangevraagd uitgebreid worden van drie naar vier keer per jaar. Daarnaast is het vanaf volgend jaar mogelijk tot een dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft subsidie aan te vragen. Dit betekent dat de zogenaamde 'wachtmaand’ verdwijnt en de regeling flexibeler wordt. Dit is met name voor ondernemingen met korte innovatiecycli een voordeel. De subsidiepercentages blijven gelijk. Het WBSO-budget voor 2020 bedraagt € 1.281 miljoen.
 • Vanaf volgend jaar wordt verder toegewerkt naar het realiseren van vijfentwintig missies verdeeld over vier thema’s (Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid), en versterkt ingezet op sleuteltechnologieën. Hiervoor worden meerjarige programma’s en bijbehorende subsidieregelingen ontwikkeld, onder andere gericht op kunstmatige intelligentie, fotonica en kwantum- en nanotechnologie.
 • Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) blijft 45. Per saldo kan met EIA op termijn een netto fiscaal voordeel gerealiseerd worden van ongeveer 10%. Wel wordt de EIA inhoudelijk verder verbreed: naast de stimulering van energiebesparing komt er meer focus op CO2-reducerende maatregelen. De verbreding zal in de Energielijst 2020 vorm krijgen. Het EIA-budget bedraagt € 147 miljoen.
 • Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2020 € 124 miljoen. Dit is € 10 miljoen meer dan in 2019. Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft met € 25 miljoen gehandhaafd.
 • De energie-innovatieregelingen worden gecontinueerd. De regelingen wordten gestroomlijnd en in het teken gesteld van de meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s. Ook hier wordt meer ruimte gecreëerd voor CO2-reductie.
 • Zoals al eerder bekend gemaakt zal de inzet van de middelen voor de SDE+ eveneens worden verbreed. Naast de productie van hernieuwbare energie is er ruimte voor projecten gericht op CO2-reductie (SDE++). In het najaar van 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de definitieve nieuwe regeling, technieken en bedragen.
 • Het kabinet stelt in 2020 een bedrag van € 55 miljoen beschikbaar voor CO2-reductie in de industrie. Het grootste deel, € 30 miljoen, is bestemd voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de DEI+-regeling. € 15 miljoen gaat naar haalbaarheidsstudies en pilots om de toepassing van afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2-technieken te testen of te demonstreren in een praktijk- of industriële omgeving. De laatste € 10 miljoen wordt ingezet voor versnelling van projecten rondom opslag, conversie en toepassing van waterstof in de industrie.
 • Er wordt eenmalig € 80 miljoen vrijgemaakt om circulaire projecten die ook CO2-reductie opleveren in onder meer de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. Daarnaast wordt € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren moeten bevorderen.
 • In 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen voor het mkb, met specifiek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie een jaarlijks budget van ruim € 49 miljoen. Hiervan wordt € 11 miljoen toegevoegd aan het budget van de subsidieregeling praktijkleren waarmee werkgevers binnen deze drie sectoren een apart compartiment krijgen en bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling al aanspraak kunnen maken, extra subsidie kunnen ontvangen.
 • Onder de naam TechLeap.nl wordt in een nieuw programma de focus gelegd op het bevorderen van doorgroei: van startups naar scale-ups naar bedrijven met een grote maatschappelijke en economische impact. Hiervoor is € 65 miljoen vrijgemaakt.
 • De huidige fiscale scholingsaftrek wordt geschrapt. Deze wordt vervangen door een zogenaamd STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) voor iedereen. Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon.
 • Zoals eerder aangekondigd wordt in 2019 Invest-NL opgericht, met als doel om maatschappelijke transitieopgaven door financiering van ondernemingen te realiseren, als ook het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering aan het mkb en doorgroeiende ondernemingen. Invest-NL zal eenmalig € 1,7 miljard aan startkapitaal krijgen voor zijn investeringen en jaarlijks € 10 miljoen aan ontwikkelbudget ontvangen.
 • Het kabinet stelt budget beschikbaar voor het stimuleren van digitale innovatie en datadeling. Onlangs is een visie op datadeling tussen bedrijven gepubliceerd. Concrete initiatieven voor vrijwillige datadeling tussen bedrijven (vooral over sectorgrenzen heen) kunnen in 2020 gesteund worden. Hoe deze steun concreet gemaakt wordt is nog niet bekend.
 • Ook in 2020 zijn er weer twee openstellingen voor het regionaal investeringsfonds mbo (RIF), waarmee de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt bevorderd. Voor de nieuwe regeling, die zal lopen van 2019 tot en met 2022, wordt in totaal € 100 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 25 miljoen in 2020.

Tot slot

Uiteraard dienen de hierboven beschreven plannen nog te worden goedgekeurd door de Tweede (en Eerste) Kamer. Er kunnen dus nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Bent u benieuwd wat de plannen in de Miljoenennota concreet voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met AC Adviseurs zodat u in (de aanloop naar) 2020 geen kansen laat liggen!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief