Richt uw onderneming zich op de agrarische sector en wilt u aan de slag met onderwerpen innovatie, duurzaamheid en modernisering? Dan biedt het plattelandsontwikkelingsprogramma wellicht mogelijkheden voor u! 

Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Voor POP3 is vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling € 765 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast levert de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma van minimaal eenzelfde bedrag.

Thema's
POP3 richt zich op 5 centrale thema’s: 

  1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht 
  2. Jonge boeren
  3. Natuur en landschap 
  4. Verbetering van waterkwaliteit
  5. LEADER (versterken van landelijke gebied)

Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
Net als elke andere sector zal ook de landbouw moeten blijven vernieuwen. De provincies willen met de POP3 innovatie in de landbouw stimuleren. Bij innovatie in de landbouw kan gedacht worden aan het ontwikkelen van een nieuwe techniek, zoals precisielandbouw, een nieuw product of een vernieuwing van een proces met behulp van robotisering. Door deze innovaties ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden en kansen voor verduurzaming van de sector. 

Jonge boeren 
Er zijn hoge kosten verbonden aan het overnemen c.q. opzetten van agrarische bedrijven. Deze hoge kosten maken het voor jonge agrariërs moeilijk om het bedrijf van ouders over te nemen of om een agrarisch bedrijf op te zetten. Aangezien jonge agrariërs van het grootste belang zijn voor het voortbestaan van de sector verstrekt de overheid subsidies voor jonge agrariërs (onder de 41 jaar), bijvoorbeeld voor het doen van duurzamheidsinvesteringen. 

Natuur en landschap
In Nederland zijn er 68 soorten amfibieën, insecten, vlinders, vogels, zoogdieren en vleermuizen, waarvoor er een verplichting is om hun staat van instandhouding te verbeteren of behouden. Met het thema Natuur en landschap binnen de POP3 wil de overheid het in stand houden en creëren van leefgebieden voor deze diersoorten stimuleren. Daarom wordt er subsidie verstrekt voor 4 agrarische leefgebieden: open grasland, open akkerland, natte dooradering en droge dooradering. 

Verbetering van waterkwaliteit
Binnen dit thema vallen vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit. De waterkwaliteit in landbouwgebieden staat onder druk door o.a. hoge gehaltes aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dat waterkwantiteit van groot belang is heeft de warme zomer van afgelopen jaar wel aangetoond. De gevolgen van deze warme zomer zijn ook vandaag nog steeds merkbaar, zoals grondwaterpeil dat nog steeds niet op niveau is.

LEADER (versterken van landelijke gebied)
Met het thema LEADER wil de overheid projecten stimuleren die bijdragen aan de leefbaarheid en de economie van de gemeenten van het LEADER-gebied. In de lokale ontwikkelingsstrategie zijn kansen voor de regio beschreven die met behulp van inwoners en het bedrijfsleven benut moeten worden. 

Aanvraagproces
De verschillende provincies zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Iedere provincie heeft de vrijheid om zelf te bepalen op welke thema’s zij de nadruk leggen. Dit resulteert in verschillen tussen provincies zowel in inhoud van het programma als ten aanzien van openstellingsmomenten. Voor (potentiële) aanvragers betekent dit dat zij contact hebben met de betreffende provincie over het voortraject. Ook het indienen van subsidieaanvragen gebeurt veelal via het subsidieloket van de provincie. Elke provincie heeft een POP-coördinator die kan worden benaderd voor vragen met betrekking tot POP3.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de regeling? Of heeft u wellicht ideeën of projecten die aansluiten bij de thema’s van POP3 en waarvoor u POP3 subsidie aan zou kunnen vragen neem dan gerust contact op met AC Adviseurs. Wij staan klaar om u te helpen!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief