De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt 12 maart 2019 opengesteld. Er is 5 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen.

Wat is SDE+?

SDE+ is een exploitatiesubsidie. Producenten van duurzamer energie ontvangen subsidie voor de energie die zij opwekken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de onrendabele top. De subsidieregeling is onderverdeeld in de categorieën:

  • Biomassa;
  • Geothermie;
  • Water;
  • Wind;
  • Zon.

Openstelling en basisbedrag

In 2019 vinden er twee openstellingsrondes plaats. De eerste ronde staat open van 12 maart 2019 tot en met 4 april 2019 en heeft een verplichtingenbudget van € 5 miljard. Daarnaast wordt een tweede openstellingsronde voorzien in het najaar met eveneens een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. 

Het SDE+ 2019 budget wordt in fases opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens € 0,11/kWh en € 0,13/kWh. Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen, dat wil zeggen een vrije keuze van een basisbedrag onder het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Het maximale basisbedrag waarvoor technieken aanspraak kunnen maken op de SDE+ is net als vorig jaar € 0,13/kWh. Technieken met een basisbedrag hoger dan € 0,13/kWh kunnen aanspraak maken op de SDE+, maar voor deze projecten zal niet de gehele onrendabele top worden vergoed. 

Belangrijke wijzigingen

In de SDE+ openstelling wordt veel belang toegekend aan het verminderen en verduurzamen van het warmteverbruik om de transitie naar een volledig duurzame energiehuishouding in 2050 te realiseren.  In 2019 worden daarom aanvullend op de bestaande warmtecategorieën twee nieuwe categorieën open gesteld, te weten: Ketel op B-hout en Ketel op houtpellets voor stadsverwarming. Dit om een bijdrage te leveren aan het overschakelen van grootverbruikers van laagcalorisch (Groningen) gas op andere energiebronnen. 

De opwekking van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) neemt een steeds groter aandeel in binnen de SDE+. Er zal in 2019 geen rekening worden gehouden met grondvergoedingen voor veldopstellingen. Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen zonnepanelen op daken en veld- of watersystemen groter dan 1 MWp. Voor veld- en watersystemen wordt ook nog een aparte categorie opengesteld voor zonvolgende systemen. Dit zijn systemen waarin panelen meedraaien met de stand van de zon. 

Voor de bestaande wind op land categorieën in de SDE+ komen naast de standaard, grotere windturbines (ashoogte van minimaal 100 meter) in 2019 ook kleinere turbines (<60 meter) in aanmerking voor subsidie. Voor 2019 worden voor de vaststelling van het basisbedrag vijf windsnelheden onderscheiden. Voor iedere Nederlandse gemeente is op basis van data van het KNMI bepaald in welke categorie de betreffende gemeente valt. Vanaf 2020 vervalt de gemeentelijke indeling en wordt oor het bepalen van de windsnelheidcategorie de windsnelheid gebruikt die volgt uit de KNMI-data op een nader te specificeren ashoogte.

In de SDE+ 2019 wordt een categorie grootschalige allesvergisting voor alle typen biomassa open gesteld en twee specifieke categorieën voor respectievelijk kleinschalige en grootschalige monomestvergisting, de vergisting van uitsluitend dierlijke mest. De categorie covergisting wordt in 2019 opgeheven.

Voor rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) wordt een categorie voor slibgistingsinstallaties zonder meerproductie opgenomen. Dit betreffen projecten voor het opwaarderen van biogas tot groen gas dat ingevoed kan worden in het aardgasnet.

Overweegt u een aanvraag in te dienen?

Als u interesse heeft in het indienen van een aanvraag dan helpt AC Adviseurs u graag. Wij hebben ruime ervaring met de SDE+ regeling. 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief