Op Prinsjesdag is weer de Miljoenennota voor 2019 gepresenteerd. Wat verandert er hierdoor voor u als ondernemer in 2019?

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met door het CPB voorspelde groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019. De werkloosheid daalt naar verwachting tot 3,5%. Er zijn ook serieuze bedreigingen die de economie negatief kunnen beïnvloeden. Denk aan internationale handelsconflicten die dreigen te ontstaan, de concretisering van de Brexit, onzekerheid over het Italiaanse begrotingsbeleid, etcetera.

Ondanks de onzekerheden kiest het Kabinet voor een expansieve begroting, waardoor de meeste huishoudens in 2019 meer koopkracht zouden moeten krijgen.

Onderstaand een aantal belangrijke veranderingen voor u als ondernemer, zoals gepresenteerd in de Miljoenennota:

 • In de vorm van het MKB-actieplan wordt komend jaar aandacht besteed aan verschillende grote uitdagingen voor het MKB: voldoende geschikt personeel, klaar zijn voor de toenemende digitalisering en beschikbaarheid van financiering. Tot en met 2021 stelt het kabinet € 200 miljoen beschikbaar voor deze aanpak.
 • Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 25% naar 22,25%. Specifiek voor het MKB gaat het tarief van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% naar 16%.
 • De termijn voor het verrekenen van verliezen naar de toekomst worden ingeperkt van 9 naar 6 jaar.
 • De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van acht tot vijf jaar.
 • De WBSO zal in 2019 ongewijzigd worden gecontinueerd. Met een subsidie van 32% over de eerste € 350.000 subsidiabele kosten. Daarboven bedraagt de subsidie 14%. Voor de WBSO is in 2019 een budget van € 1.205 miljoen beschikbaar.
 • Op dit moment vindt een evaluatie van de WBSO plaats. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot aanpassingen van de budgetsystematiek, de parameters en/of de voorwaarden van de WBSO per 2020.
 • Vanaf 2019 moeten in het topsectorenbeleid de maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Technologieën als fotonica, ICT en kunstmatige intelligentie krijgen een centrale rol. De concrete invulling wordt neergelegd in de nieuw af te sluiten innovatiecontracten in 2019 en daarop gebaseerde publiek-private kennis-en innovatieagenda’s (KIA’s). De nadruk zal daarbij ook sterker komen te liggen op valorisatie van kennis.
 • Er wordt in 2019 een bedrag van € 55 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek via sectorplannen. Deze middelen worden in het bijzonder gericht op bèta en technisch onderzoek.
 • Het kabinet stelt jaarlijks 5 miljoen euro extra beschikbaar om ondernemers te helpen met het verbeteren van hun eigen cyberweerbaarheid, veilige hard- en softwareproducten te bevorderen (waaronder Internet of Things apparaten) en cybersecurity-onderzoek te stimuleren.
 • Om de energietransitie blijvend te stimuleren is de SDE+ (subsidie)regeling voor het najaar 2018 opnieuw opengesteld en komt daarmee. € 6 miljard beschikbaar voor energieproductie uit duurzame bronnen als wind, zon, biomassa, geothermie en water.
 • De looptijd van de energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) is met 5 jaar verlengd tot 2024.
 • Het aftrekpercentage voor de EIA wordt verlaagd van 54,5 naar 45.
 • Het kabinet gaat corporaties stimuleren hun woningen extra te isoleren of andere energiemaatregelen te nemen om zo de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Hiervoor wordt € 100 miljoen van de verhuurderheffing ter beschikking gesteld.
 • In het voorjaar 2019 gaat Invest-NL formeel van start. Ondernemers kunnen bij Invest-NL bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's. Invest-NL richt zich op drie pijlers: maatschappelijke vraagstukken, innovatieve bedrijvigheid en export.
 • Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de zogeheten SEED Capital Regeling, een regeling gericht op het vrijmaken van risicokapitaal.
 • De subsidieregeling praktijkleren wordt in 2019 met één jaar verlengd, maar wordt wel versoberd. Het maximale subsidiebedrag per praktijk- of werkleerplaats wordt verlaagd van € 2.700 naar € 2.500.
 • Er zal vanaf 2019 jaarlijks een bedrag van € 70 miljoen beschikbaar worden gesteld voor persoonlijke dienstverlening door UWV aan werkzoekenden met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering. Doel hiervan is de dienstverlening op maat verder uit te breiden en de matching op de arbeidsmarkt te versterken.

Formeel dienen de hervoor beschreven plannen nog te worden goedgekeurd door de Tweede Kamer (en de Eerste Kamer). Naar aanleiding hiervan kunnen uiteraard nog wijzigingen
worden doorgevoerd.

Wilt u weten wat de plannen concreet voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met AC Adviseurs om zeker te stellen dat u in 2019 geen kansen laat liggen.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief