Het Kabinet gaat per 2019 een nieuwe koers varen rondom de topsectoren en het innovatiebeleid. Wat gaat u als ondernemer merken van deze nieuwe koers?

Waar het lopende innovatie- en topsectorenbeleid zich nog specifiek richtte op de individuele topsectoren wordt het nieuwe beleid meer sector overstijgend. De focus in het nieuwe beleid wordt gelegd op maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën.

Onderstaand een overzicht van de nieuwe speerpunten in het topsectorenbeleid vanaf 2019.

Topsectorenbeleid

Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. Een groot deel van ons geld verdienen we in het buitenland, maar onze wereldwijde toppositie is niet onomstotelijk. Als BV Nederland zullen we moeten blijven innoveren en concurreren. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk. Het kabinet investeert hiervoor in de negen sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend zijn: de zogenoemde topsectoren.

Maatschappelijke uitdagingen

We staan voor lastige maatschappelijke uitdagingen, die een wereldwijde impact hebben op ons leven en het milieu. De complexiteit en aard van deze maatschappelijke problemen vraagt om een cross-sectorale aanpak.

De maatschappelijke uitdagingen vinden in veel gevallen plaats binnen 4 centrale thema’s, te weten:

  • energietransitie en duurzaamheid;
  • landbouw, water en voedsel;
  • gezondheid en zorg;
  • veiligheid (waaronder cyber-, defensie-, en waterveiligheid).

Deze uitdagingen zijn ook potentiële aanjagers voor toekomstige (mondiale) verdienmodellen. Denk aan de wereldwijd stijgende vraag naar hernieuwbare energie, naar duurzaam geproduceerd voedsel, naar dienstverlening op het gebied van cybersecurity en naar producten en diensten voor betaalbare en toegankelijke gezondheidzorg. Hier liggen kansen voor innovatieve ondernemers!

Sleuteltechnologieën    

Voor een succesvolle aanpak van maatschappelijke uitdagingen zijn technologische doorbraken van groot belang. In sleuteltechnologieën zoals fotonica, ICT en kunstmatige intelligentie, nano-, quantum en biotechnologie ligt hiervoor de basis. Focus op onder andere deze technologieën vormen de centrale uitgangspunten binnen de vernieuwde topsectoren aanpak.

Missiegedreven aanpak

Om de gewense verschuiving te kunnen bewerkstelligen, worden er concrete missies opgesteld. Deze missies, die door een samenwerking van departementen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en relevante maatschappelijke partners worden opgesteld, zullen uiterlijk in 2019 worden vastgesteld. Missiegedreven werken houdt in dat verschillende partijen, sectoren en disciplines bij elkaar komen en hun krachten bundelen, gericht op concreet resultaat.

Om tot een sectoroverstijgende krachtenbundeling te komen is openheid van het proces cruciaal. Het Kabinet wil dit bereiken door partijen die voorheen niet vanzelf deelnamen te betrekken bij missiegedreven innovaties. Dit biedt perspectief voor nieuwe partijen, mkb’ers, startups en scale-ups. De uitwerking van de missies wordt waar relevant gekoppeld aan maatschappelijke akkoorden die zijn of worden gesloten, zoals over het klimaat akkoord en het preventieve gezondheidsbeleid. Op deze manier wordt versnippering van agenda’s en middelen voorkomen.

Inzet van middelen

Om de missiegedreven aanpak te concretiseren worden de middelen ingezet langs zes sporen, te weten:

  • Versterken positie MKB en valorisatie startups.
  • Stimulering van internationalisering;
  • Human capital; stimulering van sociale en technologische innovatie voor een vitale arbeidsmarkt;
  • Versterken toegepast onderzoek voor specifiek aangewezen onderzoeksinstituten;
  • Stimuleren van publiek-private samenwerkingen (PPS toeslag);
  • Thematische Technology Transfer; een verbeterde samenwerking tussen kennisinstellingen die excellent onderzoek verrichten.

Maatschappelijk innoveren is het devies

Concluderend, is het nieuwe innovatie- en topsectorenbeleid van het Kabinet sterk gefocust op de economische kansen van innovaties die bijdragen aan het oplossen van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Als innovatieve ondernemer die dat stapje extra zet, liggen er voor u de komende jaren voldoende kansen voor stimulering vanuit de overheid. Maatschappelijk innoveren dus!

Wilt u meer weten wat het het nieuwe innovatie- en topsectorenbeleid voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met het team van specialisten van AC Adviseurs.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief