Nederland staat bekend om haar innovatieve geest en ondernemerschap, maar de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor bedrijven neemt af. Er zijn toenemende zorgen over het huidige vestigingsklimaat. Als Nederland haar vestigingsklimaat niet op orde krijgt, kan dat grote gevolgen hebben voor de economie en werkgelegenheid in ons land. Het is daarom van groot belang om de samenhang in de Nederlandse samenleving te verbeteren en samen de schouders er weer onder te zetten.

Een goed vestigingsklimaat stimuleert de economische groei en ontwikkeling.
Nederland heeft de afgelopen decennia een sterke economische groei doorgemaakt en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk economisch centrum in Europa. Dit succes is mede te danken aan het feit dat Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor bedrijven. Een goed vestigingsklimaat is van groot belang voor Nederland omdat het de economie stimuleert, werkgelegenheid creëert en bijdraagt aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Dit laatste kan weer leiden tot nieuwe banen en een hogere productiviteit.

Er zijn verschillende elementen die van belang zijn voor een goed vestigingsklimaat.

  • Infrastructuur: een goede infrastructuur is essentieel voor een goed vestigingsklimaat. Hieronder vallen bijvoorbeeld wegen, openbaar vervoer, havens en vliegvelden. Een goede infrastructuur zorgt ervoor dat bedrijven gemakkelijk toegang hebben tot klanten en leveranciers, en dat producten en diensten snel en efficiënt kunnen worden vervoerd.
  • Arbeidsmarkt: een goed vestigingsklimaat vereist een goed opgeleide en gemotiveerde beroepsbevolking. Bedrijven zijn op zoek naar goed opgeleide werknemers met de juiste vaardigheden en ervaring. Het is belangrijk dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is in een regio.
  • Ondernemersklimaat: Bedrijven willen zich graag vestigen in een omgeving waar ze worden gestimuleerd om te groeien en te innoveren. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor experimenten en dat er voldoende ondersteuning en begeleiding moet worden geboden aan startende ondernemers.
  • Woon- en leefklimaat: voor veel bedrijven is het belangrijk dat hun medewerkers zich prettig voelen in de omgeving waar ze wonen en werken. Een goede kwaliteit van leven, de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen en de aanwezigheid van recreatiemogelijkheden zijn belangrijke factoren in het aantrekken van talent en bedrijven.
  • Overheidsbeleid: de overheid kan een belangrijke rol spelen in het creëren van een goed vestigingsklimaat door het bieden van subsidies, belastingvoordelen en het ontwikkelen van beleid dat bedrijven stimuleert om zich te vestigen in de regio.
  • Fiscaal klimaat: fiscale regelingen en belastingtarieven kunnen ook van invloed zijn op het vestigingsklimaat. Een gunstig fiscaal klimaat kan bedrijven aantrekken en hen helpen om te groeien en te investeren in de regio.
  • Veiligheid: een veilige omgeving is essentieel voor bedrijven en hun medewerkers. Een laag criminaliteitscijfer en goede bescherming tegen natuurrampen zijn belangrijke factoren voor het aantrekken van bedrijven.

Er is er de laatste jaren sprake van een verslechtering van het vestigingsklimaat in Nederland.
Volgens werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland is bijna 60% van de ondernemingen van mening is dat het vestigingsklimaat de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Een van de grootste zorgen van ondernemers is de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van het overheidsbeleid, wat ertoe leidt dat bijna 30% van de ondernemers het land niet langer aantrekkelijk vindt om in te investeren.

Het mag geen verbazing geven dat de bekende politieke hoofdpijn dossiers hierbij een belangrijke rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stikstofdossier en daarmee samenhangend de vergunningenproblematiek rondom bouw- en infraprojecten, de problemen op de woningmarkt, de toenemende knelpunten in de energievoorziening en het elektriciteitsnetwerk, de regeldruk voor bedrijven en ook het groeiende negatieve sentiment rond grote bedrijven.

Dan hebben we het nog niet eens over de beschikbaarheid van menselijk kapitaal. Nederland heeft te maken met een vergrijzende beroepsbevolking en een tekort aan hoogopgeleide werknemers in bepaalde sectoren. De tekorten treffen onder meer de technische en ICT-sector. Het is voor bedrijven moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden, wat de groei van deze bedrijven belemmert.

Nederland daalt ook op internationale vergelijkingsindexen.
De uitspraken over een verslechtering van het vestigingsklimaat zijn niet alleen afkomstig van de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland. Het is een trend die door meerdere van internationale vergelijkingen wordt bevestigd. Nederland staat inmiddels niet langer in de top vijf van de wereldwijde concurrentieranglijst van het Zwitserse onderzoeksinstituut IMD. De nieuwe IMD World Competitiveness Ranking laat zien dat Nederland qua concurrentievermogen is gedaald naar de zesde plek, na jaren op plaats vier te hebben gestaan. Deze daling komt overeen met de rangschikking op basis van de Global Competitiveness Index. Het World Economic Forum publiceert jaarlijks het Global Competitiveness Report dat 138 landen rangschikt op basis van het concurrentievermogen van economieën en inzicht verstrekt in de drijvers van hun productiviteit en welvaart. In 2017 stond Nederland nog op de vierde plaats, maar ook hier behoort Nederland niet meer tot de vijf meest concurrerende economieën van de wereld.

De toegenomen polarisatie is misschien wel het grootste probleem.
Onderliggend speelt de afgenomen samenhang c.q. de toegenomen polarisatie in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse politiek in al deze dossiers een voorname rol. Dit geldt voor de discussie over stikstof, het geldt voor de klimaat- en energietransitie, maar feitelijk geldt het voor alle onderwerpen binnen het overheidsbeleid. Een simpel voorbeeld is de innovatiebox. Dit is een fiscaal instrument dat ooit bedacht is om bedrijven in Nederland te stimuleren om te innoveren. De regeling biedt innovatieve ondernemingen een voordeel doordat zij minder vennootschapsbelasting betalen over de winsten die uit innovatieve activiteiten zijn voortgekomen. Nu blijkt dat in 2018 zo’n 80% van dit belastingvoordeel naar 19 grote bedrijven is gegaan. De helft van het voordeel ging zelfs naar twee partijen: ASML en Booking. Een aantal partijen in de Tweede Kamer reageert hierop met de stelling dat de regeling dan maar helemaal moet worden afgeschaft. Er wordt hierbij vaak een repeterend frame gebruikt, waarbij de “hardwerkende Nederlander” als Calimero wordt weggezet tegenover de bedrijven, bij wie “de winsten tegen de plinten klotsen”. Een dergelijke wijze van framing heeft het gevaar dat hiermee de nuance op voorhand uit de discussie verdwijnt. Het gaat vervolgens niet meer over de effectiviteit van de regeling, het innovatieklimaat of het vestigingsklimaat in Nederland. Het gaat al helemaal niet over hoe je de effectiviteit van de regeling voor het MKB kunt vergroten en of je eventueel een plafond wilt stellen aan het voordeel voor grote bedrijven. Dat is een gemiste kans voor ons vestigingsklimaat.

Er moet actie worden ondernomen om het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijker te maken.
Als Nederland haar vestigingsklimaat niet op orde krijgt, kan dat grote gevolgen hebben voor de economie en werkgelegenheid in ons land. Het is daarom van belang dat Nederland blijft investeren in innovatie en ontwikkeling, een gunstig ondernemersklimaat creëert en investeerders en bedrijven blijft aantrekken. Het is van groot belang dat de overheid zorgt voor een voorspelbaar en stabiel beleid om het vertrouwen in het vestigingsklimaat te herstellen. De politiek heeft hierin een belangrijke rol en voorbeeldfunctie. Door weer het midden en elkaar op te zoeken, in plaats van te polariseren en op voorhand tegen elkaar te zijn. Door open te staan voor de dialoog en gezamenlijke antwoorden te zoeken op de uitdagingen waar we als Nederland voor staan. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat Nederland ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor bedrijven en ondernemers, en blijft bijdragen aan de economische groei van ons land.

In een wereld waar enorm veel trends en ontwikkelingen op organisaties afkomen is verandering essentieel, en gek genoeg de enige constante factor. Hoewel organisatieverandering onvermijdelijk is, blijkt dit nog altijd een grote uitdaging te zijn. Zo blijkt dat zo’n 70% van alle organisatieveranderingen faalt door onder meer weerstand vanaf de werkvloer. Maar hoe pak je het dan aan?

De energietransitie stagneert door regels en trage procedures. Vanuit die gezamenlijke constatering hebben adviesbureau Ekwadraat uit Leeuwarden en AC Adviseurs de handen ineen geslagen en gezamenlijk een publieke brandbrief opgesteld, waarin wij vragen om duidelijke keuzes.

Om ervoor te zorgen dat Europa in 2050 een klimaatneutraal continent is, zal flink gespijkerd moeten worden aan de energie infrastructuur op het continent. Maar welke discussies levert dat op? Hoe zorgen we voor een schoon, een betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem?

De WBSO moet gemoderniseerd worden om Artificial Intelligence (AI) te ondersteunen en beleid en uitvoering weer te herenigen.

Om de transitie naar een CO2-neutrale samenleving te verwezenlijken zijn innovaties en hernieuwbare energiebronnen nodig. Waterstof kan hier als energiedrager een belangrijke bijdrage aan leveren. Maar wat is waterstof nou precies? Hoe wordt waterstof gemaakt, en wat kunt u er allemaal mee?

We kennen het tegenwoordig allemaal wel. Na de zoveelste online Zoom meeting duf en onderuitgezakt verder gaan met je werk. Binnen een paar minuten alweer vergeten wat je net ook al weer hebt gehoord of geleerd. Het volgen van online presentaties vol met slides prikkelt de zintuigen maar weinig, maar dat kan ook anders! Breng wat variatie in je presentatie, door creatief te presenteren!

De Corona pandemie heeft ons pijnlijk laten zien hoe kwetsbaar onze huidige economie en samenleving is. De focus ligt nu op het onder controle krijgen van het virus, het beschermen van onze gezondheid, onze bedrijven en werkenden. Maar wat gaan we doen met het oog op de langere termijn? 

AC Adviseurs hecht bijzonder veel waarde aan het persoonlijk contact, maar de gezondheid van alle Nederlanders vraagt tijdelijk om andere keuzes. Daarom is ons kantoor voorlopig gesloten. Wij werken vanuit huis en doen ons best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Graag overleggen we met u over bestaande afspraken. Waar mogelijk doen we deze op afstand. Minder persoonlijk, maar niet minder betrokken!

Ons team staat ook in deze bijzondere tijden voor u klaar!

Het klimaatakkoord brengt voor u als ondernemer de nodige verplichtingen op het vlak van (duurzame) energie met zich mee. Maar... de overheid biedt, naast wettelijke regels, ook interessante subsidies om de energietransitie te ondersteunen en CO2-reductie te stimuleren. Gaat u aan de slag met onderzoek, ontwikkeling of investeringen in relatie tot (duurzame) energie? Lees dan snel verder!

Megatrends hebben impact op toekomstige economieën en industrieën en dus uw onderneming. In een eerder verschenen artikel namen wij u mee in verschuivingen in internationale machtsverhoudingen als belangrijke driver die megatrends beïnvloeden. In dit artikel gaan wij in op een tweede driver van megatrends, demografische veranderingen.

Het is alweer een aantal maanden geleden dat het kabinet-Rutte II officieel demissionair werd verklaard. Wat is de impact hiervan op het Nederlandse bedrijvenbeleid?

Het is nog een kleine twee weken tot de verkiezingen. Tot nu toe zijn innovatie en economische stimulering geen onderdeel van de campagne of het publieke debat. Een gemiste kans!

Het jaar 2016 ligt alweer bijna achter ons. Een bijzonder bewogen jaar. Een Oekraïne referendum, het Britse EU-referendum en de verkiezingen in de Verenigde Staten, hebben ons laten zien dat ook de Westerse wereld volop politieke risico’s kent. Bestaande zekerheden vallen weg en roepen de vraag op wat 2017 ons zal brengen. In maart hebben wij verkiezingen in Nederland, in mei kiezen de Fransen een nieuwe president en in het najaar moeten onze Oosterburen stemmen. Laten we hopen dat het gezonde verstand in 2017 de boventoon voert, want ook zonder politieke onzekerheden hebben ondernemers hun handen al vol aan de vele economische en technologische ontwikkelingen. Laat 2017 een mooi, inspirerend en ondernemend jaar voor u worden!

Nederland wil vooruit, een prominente plek innemen op de wereldeconomie en als innovatief te boek staan. Een prachtige ambitie. Om deze ambitie te realiseren is het kabinet in 2010 gestart met een generiek ‘bedrijvenbeleid’ met als belangrijk onderdeel het specifieke ‘topsectorenbeleid’. Nu ruim vijf jaar later is het tijd om de balans op te maken. Hebt u als ondernemer profijt van het topsectorenbeleid?

Daar staan ze dan. Strakke gezichten, afgetrainde lichamen. Klaar voor hun moment, klaar voor hun topprestatie. Het startschot klinkt en onder een toekijkend publiek van miljoenen wereldwijd willen zij hun droom waar maken. Na de extreme krachtinspanning kijken ze op het scorebord… 0,1 seconde meer of minder. Het verschil tussen Olympisch goud en zilver.

Nederland neemt het eerste half jaar van 2016 het EU-Voorzitterschap op zich. Is dit één grote poppenkast, of houdt het voorzitterschap meer in? Wat is uw mening?

Het Kabinet concludeert dat het instrumentarium van het bedrijvenbeleid goed toegankelijk en bijzonder profijtelijk blijkt te zijn voor het MKB. Driekwart van de gelden zou ten goede komen aan het MKB. Positieve conclusies voor het MKB dus, maar klopt dit beeld wel?

Al een week lang staan de kranten vol met het nieuws over de doodsstrijd van V&D. De focus ligt hierbij op het inleveren van salaris door het personeel, verlaging van de huren en verdere kosten besparingen. Stuk voor stuk “normale” reacties van gevestigde bedrijven in zwaar weer. Maar is “normaal” nog wel goed genoeg?

In de hiërarchische ordening van universele behoeften van de mens rankschikte Maslow - na de lichamelijke behoefte - veiligheid en zekerheid op de 2e plaats in de piramide. Dat veiligheid een groot goed is en je hiervoor alles durft achter te laten, heb ik van dichtbij meegemaakt.

Het boek Prediker wordt toegeschreven aan Koning Salomo. Een wijze man die leefde dik 900 jaar voor het begin van onze jaartelling. De prediker beweert alles te hebben onderzocht en trekt conclusies:

  • Alles is ijdelheid en het najagen van wind
  • Er is niets nieuws onder de zon.

Vooral dat laatste gevoel bekruipt mij nogal eens ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid.

De crisis van de jaren ’80 had de onmacht van arbeidsmarkt beleid aangetoond. In 1984 had Lubbers nog gezegd dat hij weg zou zijn als het aantal werklozen zou oplopen tot een miljoen. De beleidsmakers bedachten van alles: arbeidstijdverkorting, jongerenbanen, terugploegregelingen, weet ik wat allemaal. Echter de wetten van de crisis waren sterker. Toen dat miljoen er toch dreigde te komen, werd de definitie van werkloosheid aangepast. Lubbers bleef tot 1994 minister-president.

In 1434 schilderde Jan van Eijck het Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw. Op het eerste gezicht een huiselijk tafereel zonder veel poespas. Maar als je iets beter kijkt, tussen de personen door, is op de achtergrond een bolle spiegel zichtbaar.

Beleidsmakers bij overheden en bedrijven kijken naar voren. Bij het maken van keuzes laten zij zich regelmatig leiden door een eenvoudig eerste beeld en dat is ook wat vervolgens wordt gecommuniceerd. Voor Europa geldt bovendien dat de beleidsmakers hun beslissing niet zelf toelichten. Dit wordt gedaan door nationale politici, die er veelal nog een extra versimpeling - bij voorkeur passend bij de eigen politieke kleur en voorkeur - aan toevoegen. Zo wordt doordacht beleid stapsgewijs versimpeld tot een huiselijk tafereel of zo u wilt een huiselijk conflict.

In 1987 bracht Prince het nummer Sign “☮” the Times uit. Prachtige muziek, maar het beeld dat Prince schetst van de tachtigerjaren is niet echt om over naar huis te schrijven.

Toen ik las dat de overheid een klankbordgroep klantvriendelijkheid subsidies bijeenriep, bekroop mij een gevoel van medelijden. Kennelijk is er een probleem. Dat probleem zie ik wel, maar ik denk dat de overheid de oplossing niet vindt door te zoeken naar een klantvriendelijkere inrichting van stimuleringsmaatregelen. 

Subsidie wordt door de overheid beschikbaar gesteld om private partijen uit te dagen een bijdrage te leveren aan het realiseren van haar beleidsdoelen. Om uiteenlopende redenen heeft de subsidiërende overheid er in veel gevallen voor gekozen een scheiding aan te brengen tussen beleid en uitvoering van  stimuleringsmaatregelen. Die redenen zijn divers, maar op zich wel steeds terecht. Ze worden benoemd met termen als “checks and balances”, “professionalisering”, “efficiëntie” enz.

In zijn boek ‘Der Process’, geschreven in 1914-1915, schetst Franz Kafka het lot van Josef K. Josef K. wordt opgepakt, maar weet niet waarvoor. Overtuigd van zijn onschuld gaat hij de strijd aan tegen de bureaucratie.

Het is een actueel thema. De bureaucratie, die er blind van uitgaat dat zij goed handelt. Waarschijnlijk en hopelijk is zij zich niet bewust van het effect dat zij hiermee heeft op de maatschappij en haar individuen. Net als velen loop ook ik hier tegenaan. Ik illustreer dit graag aan de hand van de regeling ‘cofinanciering sectorplannen’ (hierna te noemen; ‘de regeling’).

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief